Gestió de riscos

L’equip d’anàlisi i gestió in-best-ers, interioritza la gestió de riscos en tots els processos de captació, selecció i avaluació de les oportunitats de negoci amb l’objectiu final de garantir la fiabilitat i solvència de les operacions aprovades.

“IN-BEST-ERS NOMÉS VALORA PROPIETATS SITUADES EN ZONES DE FÀCIL COMERCIALITZACIÓ, ESPECIALMENT A BARCELONA”

En aquest moment, les inversions immobiliàries es beneficien d’una conjuntura favorable, especialment en algunes zones de Madrid i Barcelona. En in-best-ers només estudiem operacions vinculades a immobles ubicats en aquests emplaçaments d’alta demanda que garanteixen una fàcil comercialització del producte final. Addicionalment, el preu de venda de l’immoble, recollit en el pla de viabilitat, es fixa per sota del preu de mercat en el moment de la confecció de l’estudi, sense contemplar possibles pujades, per, d’aquesta manera, estimular i facilitar la seva transmissió. Així podem garantir el compliment en termini i rendibilitat, del projecte.

“ELS PROJECTES QUE APROVA IN-BEST-ERS PRESENTEN UN MARGE DE RENDIBILITAT AMPLI QUE MINIMITZA EL RISC DELS INVERSORS”

El nostre equip d’experts, amb més de 25 anys d’experiència en el sector i amb un històric de desviacions en les seves previsions inferior al 3%, confecciona el pla de viabilitat per a cada operació. El marge de rendibilitat que s’exigeix a tots els projectes és d’un mínim del 20% el que garanteix el compliment de tots els compromisos amb els inversors.

“ELS IMMOBLES OBJECTE D’INVERSIÓ, QUE JA DE PER SI SÓN GARANTS, ESTAN LLIURES DE CÀRREGUES”

El finançament de les operacions es realitza amb crèdits no hipotecaris per la qual cosa l’immoble objecte d’inversió es troba lliure de càrregues, el que ‘de facto’ és una garantia tangible del compliment dels compromisos amb els inversors. També considerem que articular les inversions en els projectes mitjançant préstecs és, jurídicament, la manera que ofereix més garanties a tercers quan la participació en el negoci és minoritària. Formalment és clar i transparent.

Perquè un projecte sigui aprovat i, conseqüentment, entri en ronda de finançament, ha de garantir el compliment dels compromisos amb els inversors tant en import com en termini.