FAQs

Per què invertir?

La pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, amb un percentatge cada vegada més gran de la població empobrida, unit a la fallida econòmica i moral de l’Estat de Benestar, provoca que els teus estalvis es converteixin en una necessitat per garantir-te un futur digne, i no només a la teva jubilació. Els bancs pràcticament ja no ofereixen rendibilitat pels dipòsits (és més, fins i tot t’arriben a cobrar per guardar-te els teus diners), per això pel simple efecte de la inflació, els diners perden valor. Per tant, hem d’activar-nos i moure el nostre capital, sigui quin sigui l’import. El mercat no ofereix moltes alternatives d’inversió amb baix risc i en aquest sentit el sector immobiliari és una bona opció.

Per què invertir al sector immobiliari?

A la conjuntura actual, amb una gran incertesa econòmica, política i social, el sector immobiliari s’ha convertit en un refugi del gran capital que busca rendibilitat a un risc baix. A més, està gaudint, novament, d’un cicle expansiu, per la qual cosa ofereix bones oportunitats de negoci per a l’inversor. El mercat immobiliari és la millor alternativa per als teus estalvis.

Per què in-best-ers?

T’oferim la possibilitat de participar en negocis immobiliaris des d’imports petits, amb confiança, transparència i responsabilitat social, minimitzant el risc i eliminant els condicionants.
Fes-te inversor, Fes-te in-best-er

Quin és el model de negoci?

Gestionem projectes immobiliaris propis que financem amb microcrèdits no hipotecaris a curt termini i amb una rendibilitat fixa. El producte és senzill, clar, transparent i segur: préstec finalista en projecte immobiliari, a un màxim de dotze mesos i amb un 7 % anual simple de rendibilitat. Sense comissions ni lletra petita. Es parteix de la identificació d’una oportunitat de negoci (edificació per construir o reformar per a la posterior venda en el termini màxim d’un any), es realitza un estudi del projecte i es confecciona un pla de viabilitat. En cas que aprovem l’operació s’inicia la ronda de finançament i, una vegada coberta, comencen les obres. El projecte culmina amb la venda de l’immoble, moment després del qual es liquiden els préstecs subscrits per a aquesta operació. Per saber-ne més, prem aquí. .

Com es canalitza la inversió?

La inversió es formalitza a través d’un préstec a in-best-ers (First Seven Inbesters, SL) a tipus fix del 7 % anual. No hi ha comissions ni despeses i el préstec és finalista perquè està vinculat a una operació immobiliària concreta.

Per què la inversió es realitza en format de préstec?

Perquè considerem que és la figura jurídica que ofereix més garanties a tercers (en aquest cas els inversors) quan la participació en el negoci és minoritària. Formalment és clar i transparent.

Com es firmen els préstecs?

El contrato de préstamo debe formalizarse, de momento, presencialmente concertando una visita. Una vez firmado el contrato de préstamo el inversor dispondrá de un plazo de 5 días para ingresar el importe en nuestra cuenta, momento en el cual el préstamo entrará en vigor. En breve dispondremos de la posibilidad de formalizar los préstamos on line, a través de nuestra web.

El contracte de préstec s’ha de formalitzar, de moment, presencialment concertant una visita. Una vegada firmat el contracte de préstec, l’inversor disposarà d’un termini de cinc dies per ingressar l’import al nostre compte, moment en el qual el préstec entrarà en vigor. En breu disponsarem de la possibilitat de formalitzar els préstecs en línea, a través del nostre web.

Quina rendibilitat s’ofereix?

El tipus d’interès és del 7 % anual simple abans d’impostos abonables en el moment de la cancel·lació del préstec. Sobre aquest rendiment s’aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent (19 % en el cas general). No hi ha comissions ni despeses per cap concepte.

Quant puc invertir?

Pots invertir un mínim de 1.000 euros. L’import màxim estarà limitat per la necessitat de finançament global del projecte immobiliari. Una vegada cobert el finançament del projecte en qüestió no s’acceptaran més préstecs vinculats a aquesta operació.

Quant és el mínim per invertir?

L’import mínim per invertir en un projecte és de 1.000 euros.

Quant és el màxim per invertir?

No hi ha un import màxim preestablert per invertir. El límit de captació de recursos és la necessitat concreta de finançament del projecte immobiliari. Una vegada cobert el finançament no s’acceptaran aportacions addicionals.

Es poden fer diverses aportacions en diferents moments?

Sí, tot i que per a cada ingrés es formalizarà un contracte de préstec diferent.

Puc recuperar la meva inversió abans del venciment?

El prestador podrà sol·licitar l’amortització anticipada del seu préstec, i percebrà la part proporcional dels interessos produïts i una vegada practicada la retenció fiscal, sempre que aporti un nou prestador que reposi (ingressi mitjançant préstec) el mateix import del principal retirat de forma anticipada.

Quin risc té?

Minimitzem el risc de les operacions, des de diversos vessants. El nostre equip professional que compta amb una dilatada experiència realitza una selecció molt acurada dels projectes, fonamentada en un pla de viabilitat que parteix d’un conjunt de premisses que constitueixen tot un coixí de seguretat per a l’inversor. L’objectiu no és especular ni en termini ni en import, per la qual cosa les partides econòmiques estan valorades de forma conservadora, això garanteix el compliment de les previsions de despesa. El que ens interessa és que els diners circulin, no especular, i que es compleixi, en preu i termini, el que s’ha establert en el pla de viabilitat. A més, el preu de venda final de l’immoble, que no es varia durant l’operació, està per sota del mercat per assegurar-nos la venda del producte. Per un cantó, la inversió que protegeix l’operació és un immoble (bé tangible), cosa que ja per si mateixa és una garantia, i lliure de càrregues, per la qual cosa, arribat el cas, podria servir per finançar el compliment del nostre compromís amb els nostres inversors en l’improbable supòsit que es dilatés la venda de l’immoble. Per un altre cantó, en el pla de viabilitat es doten una sèrie de partides que formen part de la filosofia del nostre projecte empresarial i que, arribat el cas, absorbirien qualsevol imprevist que es pogués produir cosa que, de fet, garanteix a l’inversor la seva aportació i rendibilitat. Entre elles estaria el propi benefici de l’empresa, i el percentatge del benefici destinat a capitalització.

Què passa amb els meus diners si no s’aconsegueix finançar la totalitat de l’operació amb microcrèdits?

Si no s’aconsegueix finançar totalment l’operació amb els microcrèdits dels inversors en el termini previst per a això en el pla de viabilitat, nosaltres aportem la diferència i, per tant, el projecte seguiria el seu curs normal.

Què passa si no es ven l’immoble?

Els préstecs es liquiden, incloent-hi els interessos, al seu venciment, independentment de si l’immoble s’ha venut o, cas improbable, no.

Quina informació del projecte es facilita a l’inversor?

Per un costat, informem prèviament al possible inversor de tots els detalls de la inversió facilitant i explicant, si cal, el pla de viabilitat, el projecte tècnic, la ubicació de l’immoble i les fotos, entre altra documentació. La transparència és un dels valors d’in-best-ers, per tant, l’inversor rebrà mensualment la informació actualitzada de l’estat del projecte on hagi invertit i sempre podrà consultar-la a l’àrea privada del nostre web. Per un altre costat, com que es tracta d’un bé immoble, qualsevol que ho desitgi pot anar a veure personalment l’edificació en qüestió. En qualsevol cas, estem a la disposició de tothom a través de diverses vies (xat, skype, correu electrònic, telèfon i presencialment). Fes clic aquí per resoldre qualsevol qüestió que vulguis plantejar.

Puc entrevistar-me amb algú de l’empresa si tinc dubtes?

Naturalment, i oferim diferents vies en funció de les preferències de cada persona: entrevista personal, skype, telèfon i correu electrònic. Fes clic aquí. La transparència és una de les nostres prioritats.

Puc invertir des d’una empresa?

Els inversors poden ser persones físiques i persones jurídiques (empreses).

Com respecta in-best-ers el medi ambient?

Promovem la construcció sostenible i respectem la normativa de protecció mediambiental. Al mateix temps, valorem en el procés de selecció dels nostres proveïdors el seu seguiment de les polítiques de protecció mediambiental, construcció sostenible i responsabilitat social corporativa.

Té in-best-ers algun tipus de compromís social?

L’exercici actiu de la responsabilitat social corporativa és un dels axiomes del nostre projecte empresarial. El projecte ha de ser sostenible i s’ha de realitzar una gestió honesta de les relacions internes i amb l’entorn, i impulsar i gestionar projectes socials propis o vinculats a la imatge de marca. En aquest mateix sentit s’emmarca la nostra voluntat de col·laborar de forma estable amb entitats amb iniciatives solidàries.